DIRECCIONS D’OBRA

DIRECCIONS D’OBRA

Direcció, seguiment i control l’execució de les obres i instal·lacions.