Trasllat de residus entre comunitats autònomes

Trasllat de residus entre comunitats autònomes

El passat 7 d’abril es va publicar al BOE el Reial Decret 180/2015, de 13 de març, pel que es regula el trasllat de residus a l’interior del territori de l’Estat.

Aquest Reial Decret desenvolupa el règim jurídic del trasllat de residus que es realitzen a l’interior del territori de l’Estat regulat per la Llei 22/2011, de 28 de juliol. S’aplica al trasllat de residus entre comunitats autònomes, tant per residus perillosos com per no perillosos.

Els requisits generals de trasllat que es determinen són:

– Disposar d’un CONTRACTE DE TRACTAMENT (CT) que en termes generals representa l’acord entre l’operador del trasllat (normalment el productor del residu) i el destinatari del trasllat (entitat que realitzarà el tractament del residu). El contracte ha de contenir com a mínim els següents aspectes:

a) Quantitat estimada de residus que es traslladarà.

b) Identificació dels residus mitjançant la seva codificació LER.

c) Periodicitat estimada dels trasllats.

d) Qualsevol altra informació que sigui rellevant per l’adequat tractament dels residus.

e) Tractament al que se sometran els residus, de conformitat amb els annexes I i II de la Llei 22/2011, de 28 de juliol.

f) Obligacions de les parts en relació amb la possibilitat de refusament dels residus per part del destinatari.

Us adjuntem un model de CT on s’inclouen aquests conceptes.

– Que els residus vagin acompanyats d’un DOCUMENT D’IDENTIFICACIÓ (DI). Cal que l’operador l’ompli el DI segons el contingut de l’annex I del Reial Decret, ho entregui al transportista i aquest ho entregarà al destinatari. Aquest document es pot substituir per un albarà, una factura, carta de port o altres documents sempre i quan no es necessiti Notificació prèvia de trasllat i estigui inclosa tota la informació que determina l’Annex I. Us adjuntem un model de DI on s’inclouen tots els conceptes que detalla l’annex I.

– Per alguns residus cal NOTIFICACIÓ PRÈVIA DEL TRASLLAT, aquests són:

a) Trasllat de residus perillosos.

b) Trasllat de residus destinats a eliminació.

c) Trasllat de residus destinats a instal·lacions d’incineració classificades com valorització.

d) Trasllat destinats a valorització de residus domèstics identificats amb el LER 200301 i dels residus que reglamentàriament s’estableixin.

Dins d’aquests casos cal presentar davant la comunitat autònoma d’origen el contingut especificat a l’annex II deu dies abans de portar a terme el trasllat. La notificació pot servir per múltiples trasllats sempre que es mantinguin les característiques, en aquest cas tindrà una vigència màxima de tres anys.

L’entrada en vigor del Reial Decret és a partir del 7 de Maig.

D’altra banda l’Administració ha d’adequar els documents de trasllat en el termini d’un any, mentre es produeixi aquesta adaptació es continuaran utilitzants els documents de trasllat existents.

Pel que fa als trasllats dins de la mateixa Comunitat Autònoma, es dóna el termini d’un any per que les CCAA adaptin la seva normativa al Reial Decret.

Actualment les CCAA estan treballant per unificar els seus documents i concretament l’Agència de Residus de Catalunya està editant els seus models i espera fer-los públics en breu. En quant hi hagi novetats al respecte us informem.