Modificacions en l’etiquetat de residus perillosos

Modificacions en l’etiquetat de residus perillosos

dangerous

L’etiquetat de residus perillosos ve regulat pel Real Decret 833/88, concretament pel seu article 14 que a partir de l’1 de juny de 2015 es veu modificat per l’entrada en vigor del Reglament (CE) nº 1272/2008 sobre classificació, envasat i etiquetat de substàncies i mescles (CLP).

La principal diferència rau en el codi d’identificació dels residus, que ha de ser segons el sistema d’identificació que descriu el Reglament 1357/2014, de 18 de desembre (característiques HP) i els pictogrames a utilitzar són:

On, segons l’Annex III del Reglament 1357/2014:

 • HP 1: Explosiu
 • HP 2: Comburent
 • HP 3: Inflamable
 • HP 4: Irritant – irritació cutànea i lesions oculars
 • HP 5: Toxicitat específica en determinats òrgans (STOT en la seva sigla anglesa)/Toxicitat per aspiració
 • HP 6: Toxicitat aguda
 • HP 7: Carcinogen
 • HP 8: Corrosiu
 • HP 9: Infecciòs
 • HP 10: Tòxic per la reproducció
 • HP 11: Mutagen
 • HP 12: Liberació d’un gas de toxicitat aguda
 • HP 13: Sensibilitzant
 • HP 14: Ecotòxic
 • HP 15: Residus que poden presentar una de les característiques de perillositat abans mencionades que el residu original no presentava directament.

 Podeu consultar la nota publicada pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient sobre aquesta modificació.

 Per ampliar informació sobre aquesta normativa o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Salutacions,

DATAMBIENT – Enginyeria i assessorament ambiental

Departament Tècnic
Tlf: 93.490.31.63
C/Pallars, 147 3r 08018 Barcelona
datambient@datambient.com