CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Acompanyament de tot el procés de contractació incloent els estudis previs de dimensionat tècnic i econòmic, redacció de Plecs Tècnics i Administratius i valoració d’ofertes

10 de juliol de 2015